Pas Rådgivning

Jeg er ansat af ankestyrelsen som PAS konsulent – se mere under www.familiestyrelsen.dk

Mine erfaringer inden for børne- og familieområdet er mangeårig og spænder bredt. Jeg har gennem flere år rådgivet adoptivbørn og deres forældre.

Min stærke side er kombinationen mellem fysioterapi og psykoterapi. Jeg har erfaring for at fysik og psyke ofte fungere i et samspil.

Jeg har stor erfaring med børnemotorik og har behandlet og undersøgt mange med sansemotoriske udfordringer. Særligt hos børn bringer små justeringer ofte store forandringer.

Motiv for at blive rådgiver for adoptionsfamilier:

Jeg er 44 år gammel og kan tilbyde et brændende hjerte for familiers trivsel og for børns velbefindende.

Jeg er den heldige mor til 2 adoptivsønner. Jeg er godkendt til familepleje og har været plejefamile for en traumatiseret autistisk dreng.

Jeg har rejst meget og besøgt børnehjem og familier med forskellige baggrunde og kulturer.

Rådgivning til adoptivfamilier

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptivfamilier. I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. hverdagssituationer, man ikke kan få til at fungere, eller familien kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.

Post Adoption Services (PAS)

Post Adoption Services er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilien, den adopterede og de biologiske foræl-dre før og efter adoptionen. Som Haagerkonventionsland har Danmark en forpligtigelse til at fremme PAS, da følgende frem-går af artikel 9, litra c: ”Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på, at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater.”

PAS-midler 2014 og fremadrettet.

Ankestyrelsen har fra 2014 fået bevilget 6 millioner kroner årligt af satspuljemidlerne som en permanent ordning. Midlerne er bevilget til at videreføre og udbygge det seneste satspuljefinan-sierede PAS-projekt, der afsluttes med udgangen af 2013. I den nye ordning er der som udgangspunkt afsat midler til: Fortsat rådgivning til adoptivfamilier efter adoption, særlig rådgivning i forbindelse med hjemta-gelse af barn og gratis undervisning til institutioner og fagpersoner i stat og kommuner om adop-tionsrelaterede problemstillinger. Der vil yderligere i 2014 blive iværksat tiltag, der er indeholdt i den tildelte bevilling med henblik på styrkelse af det adopterede barn, børn/unge og familie. Der forventes i løbet af 2014 etableret en række nye initiativer, herunder børne- og forældregrupper. I takt med at disse tiltag udvikles, vil de blive annonceret på Ankestyrelsens hjemmeside og gennem andre relevante medier. Rådgivning og vidensdeling bliver yderligere udbygget gennem det særlige initiativ, hvor foræl-dre vil få mulighed for at modtage gratis rådgivning umiddelbart før og efter hjemtagelse af bar-net. Det forventes endvidere at det i løbet af 2013 oprettes suppleringskurser og særlige kurser, med fokus på forældrekompetencer.

Baggrunden for PAS (Post Adoption Services)

Ankestyrelsen gennemførte allerede i årene 2007 til 2010 et PAS-projekt og igen i årene 2012 og 2013 blev et forsøgsprojekt gennemført, hvor adoptivfamilier kunne få rådgivning, efter hjemta-gelse af barn/børn. På baggrund af erfaringerne fra de tidligere projekter ansøgte Ankestyrelsen om midler til at vide-reføre PAS-projektet i en udvidet og mere permanent form. Midlerne til en fornyet og fremadret-tet PAS-ordning er som nævnt gældende fra 2014.

Rådgivning til adoptivfamilier

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptiv-familier. I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. hverdagssituationer, man ikke kan få til at fungere, eller familien kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.

Et rådgivningsforløb finder sted hos en rådgiver, som har en relevant terapeutisk uddannelse og faglig erfaring med de problemstillinger, som adoptivfamilier kan opleve. Ankestyrelsen finansie-rer størstedelen af rådgivningen med satspuljemidler. Familien skal for et almindeligt rådgiv-ningsforløb betale 100 kr. pr. time direkte til rådgiveren.

Hvem kan deltage?

Som hovedregel kan adoptivfamilier, der har hjemtaget barn inden for de første 5 år, tilbydes op til 2 rådgivningsforløb svarende til 2 x 10 timers rådgivning (dvs. i alt 20 timer) hos en PAS-konsulent. Barnets alder og fødeland har ingen betydning, og ordningen gælder både ved national og international adoption. Adoptivfamilier kan henvende sig til en af Ankestyrelsens tilknyttede PAS-rådgivere, med hen-blik på at igangsætte og modtage rådgivning. I særlige tilfælde, vil der ved henvendelse til Ankestyrelsen kunne opnås dispensation til igang-sættelse af rådgivningsforløb, hvor familien ikke opfylder kriteriet om hjemtagelse inden for fem år. Sådanne dispensationer skal ske skriftligt ved indsendelse af nærmere begrundelser til Anke-styrelsen Såfremt der ønskes dispensation til forløb rettes henvendelse til Ankestyrelsen på følgende mail: pas-fam@ast.dk

Hvordan foregår et rådgivningsforløb?

Familien kontakter selv den rådgiver, som man ønsker at starte et forløb hos. Hvis den rådgiver, I har valgt, ikke har mulighed for at yde rådgivning, må I kontakte en anden rådgiver. Et rådgivningsforløb foregår i PAS konsulentens lokaler.

Særlig rådgivning – hvad er det?

Særlig rådgivning er en ordning, der henvender sig til forældre umiddelbart før og/eller efter hjemtagelse af barn. Ordningen dækker over et forløb på op til 3 timers rådgivning. Fokus for rådgivning er på elementer fra den adoptionsforberedende uddannelse, samt konkret in-dividuelt fokus på forberedelse af overgangen til, at blive en familie, herunder selve overdragel-sen. Som udgangspunkt vil disse rådgivningsforløb foregå i PAS konsulentens lokaler dog vil der være mulighed for efter hjemtagelsen, at PAS konsultationen kan foregå i familiens hjem.

Gratis undervisning – hvem, hvad og hvornår?

Ankestyrelsen udbyder gratis undervisning i relation til adoptionsspecifikke forhold. Kurserne som udbydes med varighed af 4-6 timer, har i 2014 og 2015 fokus på aspekter ved det adopterede barns institutionsstart og institutionsliv. Kurserne henvender sig til institutioner (børnehaver, vuggestuer, skoler, SFO mv.) og personale i den kommunale forvaltning (socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker, tale/høre pædagoger, støttepædagoger mv.).

Kurserne gennemføres af konsulenter med stor erfaring og adoptionsspecifik viden. Et kursus etableres ved henvendelse til Ankestyrelsens Kursussekretariat, Det er ordningens sigte at tilvejebringe og levere viden til professionelle i kommuner og til for-valtninger, for her igennem, at øge viden og kompetencer generelt og specifikt i relation til adoptionsspecifikke problemstillinger. Ordningen omfatter undervisning med et generelt sigte og er ikke målrettet håndtering af konkrete sager.